. با انتخاب مقطع و رشته مربوطه این امکان فراهم می گردد که برنامه آزمونهای آموزشی کلینیک برق موسسه فاضل را مشاهده نمایید

            مقطع
            گرایش تحصیلی
            سال